Adana Renkli Toner, Kartu?, Dolumu Tamiri Fiyatlar? | Asteknik Bilgisayar

Adana Renkli Toner, Kartu?, Dolumu Tamiri Fiyatlar? | Asteknik Bilgisayar

Yaz?c?dan – Yaz?c?ya, Dolum yapan firmadan – firmaya toner ya da kartu? dolum fiyatlar? de?i?kenlik göstermektedir. Genelde mü?teri en ucuz fiyatlara dolum yapan firmalar? tercih etmektedir. Uygun fiyatlara is yapan firmalar dolay?s? ile toneri ya da kartu?u tam doldurmamaya ya da Çin Mali mürekkep ve Toner tozu kullanmaya itmektedir.

Kullan?c?lar uygun fiyata doldurdu?unu dü?ündü?ü tonerini yada kartu?unun, bask? kalitesini gördü?ünde ben ne yapt?m demektedir. Bu da o ki?i için y?k?m, firma için ise bir daha o mü?teriye hizmet edemeyece?i anlam?na gelmektedir.

Biz Asteknik firmas? olarak edindi?imiz deneyim ve fiyat politikam?z gere?i, ucuz mal satacak kadar zengin olmad???m?z? biliyoruz.

Mü?terilerimize ?unu söylemeyi borç biliriz; dolum fiyatlari ucuzlad?kça, kalite ve hizmet ucuzlad?g?ndan rand?man almak ayn? ölçüde zorla?acakt?r.

Fiyat?n neden ucuzlad??? ile ilgili; siyah bask? yapan kartu?un içine toz doldurularak yap?lan doldurma i?leminde, kullan?lan toz maliyeti, kalitesine göre 5-15 TL aras? de?i?mektedir. Yaln?zca kartu? içine kalitesiz toz koyan bir firma, i?çilik hariç % 200, % 300 kar ederken, (Yaln?zca toz konuldu?unda 3 – 10 dakika aras? sürer) kaliteli toz kullanarak yenileme yapan bir firman?n maliyeti 20 TL- 30 TL arasinda de?i?im gösterir.

Teni bir Tonerin 50 TL’ye sat?ld??? dü?ünülürse, yenileme yapan firman?n kazanç oran? dü?ük olmas?na ra?men sat?? fiyatlar? size yüksek olarak yans?r, ancak bu paray? ödedi?inizde orijinal kalitede bask? alman?z?n yan?nda, toplam bask? adediniz doluma göre çok fazla olaca??ndan, kazanan siz olacaks?n?z.

En ucuz toner dolumu fiyatlar? vererek i? yapan firmalar çok s?k mü?teri kaybetmelerine ra?men, benzer kalitede i? yapan rakiplerinden kaçan müsterilerin birde bunu deneyelim mantigi ile yeni mü?teriler bularak hayatlar?n? sürdürmektedir. Kaliteli i? yapan firmalar?n ise mü?terileri uzun ömürlüdür. Arada ucuz fiyat cazibesine kap?l?p firma de?i?tirseler de, k?sa sürede geri dönmektedirler.

0
Like
Save

Comments

Comments are disabled for this post.