Ucuz ?ndirimli Hal? Po?eti Fiyatlar? | Do?an Ambalaj

Ucuz ?ndirimli Hal? Po?eti Fiyatlar? | Do?an Ambalaj

Do?an Ambalaj olarak; ?ndirmli Ucuz Hal? Po?eti modellerimizi veya sizin önerece?iniz herhangi farkl? bir ambalaj modeli üretip satan firma olarak, ülkemize katma de?er kazand?rd???m?z için ve siz de?erli mü?terilerimizin isteklerini geri çevirmedi?imiz için mutluyuz.

Hal? Po?eti SK-H-02 10-15 Ocak tarihleri aras?nda belirli bir miktar?n üzerinde internet üzerinden talepte bulundu?unuz taktirde Hal? Po?eti ürününde, Do?an Ambalaj olarak indirim yapaca??m?z? bilmenizi isteriz. Ürünlerimize ait fiyatlar güncel fiyatlar olup, di?er firmalara göe fiyatlar?m?z farkl?l?k gösterebilir.

Hal? Po?eti Fiyatlar?n?n, firmam?zda farkl? olmas?n?n tek nedeni bütün i?lemlerimizi resmi kanallar arac?l???yla yapmam?z, sigortal? personel çal??t?rmam?z ve bu i?lemlerin merkezinde olan firma olmam?zdan kaynaklanmaktad?r. Birçok firma merdiven alt? veya arac? olarak çal??t?klar? için kg ‘da 1 TL kazansam mant??? ile haraket etmektedirler.

Ürünümüzün Toplu Al?mlardaki ?nternet Fiyat?: 6,50 TL

Ambalaj malzemelerinin hemen hemen %100 ‘ü geri dönü?üm sonucu elde edilen kimyevi malzemeler olduklar? için her firmadan bu tür ürünlerin al?nmamas? gerekti?ine inan?yoruz. Do?an Ambalaj olarak; 1.s?n?f veya 2.s?n?f malzeme olarak elde edilen ürünlerin naylon, plastik gibi malzemelerin de?erli de?ersiz noktalar?ndan elde edilen ürünler oldu?unu bilmenizi isteriz.

Hal? Po?eti al?rken 2 kez dü?ünmenizde fayda bulunmaktad?r. Hal? Po?eti Fiyatlar?n?n dü?ük veya yüksek olmas? o malzemenin kaliteli oldu?u anlam?na gelmez. Burada Ürünü ald???n?z firman?n geçmi?i, profili ön plana ç?kmaktad?r.

0
Like
Save

Comments

Comments are disabled for this post.